نویسنده: آقای تئودور ا بومپا
تعداد عنوان ها: 1
علم تمرین: زمان بندی، تئوری و روش شناسی تمرین ورزشی
آقای تئودور ا بومپا؛ دکتر وحید تأدیبی
330,000 297,000