نویسنده: خانم هدیه جهانی
تعداد عنوان ها: 1
امثال مولد: پژوهشی در امثال عربی و مقایسه با امثال فارسی
دکتر وحید سبزیان پور؛ خانم هدیه جهانی
250,000 225,000