نویسنده: دکتر غلامرضا مرادی
تعداد عنوان ها: 3
اصول تقطیر چندجزیی
آقای چارلز دی هالند؛ دکتر غلامرضا مرادی؛ آقای یونس امینی؛ آقای جواد احمدپور؛ آقای مهدی نظری
90,000
کاتالیست های ناهمگن
دکتر غلامرضا مرادی
140,000
محاسبات پالایش
دکتر غلامرضا مرادی
120,000