نویسنده: دکتر حسن ذوالفقاری
تعداد عنوان ها: 5
آب و هوای کره زمین
دکتر حسن ذوالفقاری
120,000 108,000
مبانی سامانه اقلیمی زمین
دکتر راجرجی. بری؛ دکتر آیلین ا. هال-مک کیم؛ دکتر حسن ذوالفقاری
200,000 180,000
مبانی محیط زیست
دکتر حسن ذوالفقاری
300,000 270,000
هیدروکلیماتولوژی
دکتر مارلین شلتون؛ دکتر حسن ذوالفقاری
120,000 108,000