نویسنده: دکتر حمیدرضا قاسمپور
تعداد عنوان ها: 3
Companion textbook of biology
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ آقای رحمت اله پرندین
41,000
آیین نگارش در زیست شناسی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر نجات مهدیه
20,000
مباحثی نوین در بیوتکنولوژی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای نجات مهدیه
140,000