نویسنده: دکتر دانیال کهریزی
تعداد عنوان ها: 3
آمار و احتمال در علوم کشاورزی
دکتر روح اله عبدالشاهی؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای رضا محمدی
75,000
به نژادی گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
دکتر دانیال کهریزی؛ دکتر علی آرمینیان؛ دکتر اسد معصومی اصل
45,000
مباحثی نوین در بیوتکنولوژی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای نجات مهدیه
140,000