کلیدواژه / برچسب: مهندسی ژنتیک
تعداد عنوان ها: 1
مباحثی نوین در بیوتکنولوژی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای نجات مهدیه
140,000