تعداد عنوان ها: 5
آب های زیرزمینی
دکتر عبدالله طاهری تیزرو
30,000
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000
جایگاه دانش بومی در توسعه ی پایدار: نمونه باغبانی و جنگلداری در هورامان
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000
حفاظت آب و خاک
آقای علیجان بافکار؛ آقای حمیدرضا مجردی
24,000
ریخت شناسی گیاهی
دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر سیدمحمد معصومی
60,000