کلیدواژه / برچسب: کیهان شناسی
تعداد عنوان ها: 1
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟
پل هاوارد فرامپتون؛ هوتن امانی
125,000 88,000