کلیدواژه / برچسب: جهان
تعداد عنوان ها: 2
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟
پل هاوارد فرامپتون؛ هوتن امانی
125,000 112,500
نگرش فیزیکی به جهان
دکتر محمدوحید تکوک
200,000 180,000