کلیدواژه / برچسب: خاک
تعداد عنوان ها: 2
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000 108,000
حفاظت آب و خاک
دکتر علی بافکار؛ دکتر حمیدرضا مجردی
170,000 119,000