تعداد عنوان ها: 2
زبان شناسی (درآمدی بر زبان و ارتباط)
آندرین آکماجین؛ ریچاردز آ. دمرز؛ ان ک. فارمر؛ رابرت م. هارنیش؛ دکتر خسرو غلامعلی زاده
40,000
زبان شناسی کاربردی
آقای گای کوک؛ دکتر مصطفی حسرتی؛ خانم فریبا غضنفری؛ دکتر عامر قیطوری
18,000