تعداد عنوان ها: 4
اصول اقتصاد کشاورزی
آقای آ.ان. سادهو؛ آقای آمارجیت سینگ؛ دکتر مجتبی الماسی
150,000
تجارت بین الملل
دکتر علی فلاحتی
28,000
درآمدی بر اقتصاد رشد و توسعه
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
27,000