تعداد عنوان ها: 2
آموزش کارآفرینی
دکتر حسین آگهی؛ آقای خوشقدم خالدی
35,000
روانشناسی کارآفرینی (آموزش و پژوهش)
آقای جی.ای.ام. لئون؛ آقای ام. گرجیوسکی؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر امیرحسین علی بیگی؛ دکتر فرزاد اسکندری
36,000