موضوعات: مهندسی آب
تعداد عنوان ها: 3
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000 108,000
هیدرولوژی استوکاستیک و کاربردهای آن
دکتر سیداحسان فاطمی؛ دکتر مریم حافظ پرست مودت؛ هانیه رحیمی فر
265,000 18,600