موضوعات: علوم دامی
تعداد عنوان ها: 14
استفاده از فری استال در پرورش گاو شیری
دکتر فرخ کفیل زاده؛ خانم فریبا فریور
22,000
استفاده از فسفر و کلسیم و احتیاجات آن ها در حیوانات مزرعه ای
آقای دورینهاام.اس.اس. ویتی؛ آقای ارمیاس کبریب؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای رضا ناصری هرسینی؛ آقای امیرحسین دزفولیان
100,000 90,000
اصول تجزیه خوراک دام و طیور
محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر امین بحیرایی
56,000
اصول طراحی ساختمان های پرورش دام
دکتر فردین هژبری؛ آقای شهاب پاینده
120,000 108,000
راهنمای انتخاب تلیسه
دکتر محمدرضا سنجابی؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ آقای شهاب پاینده
18,000
راهنمای پرورش گوسفند
دکتر منوچهر سوری؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور
70,000
رفتارشناسی و رفاه گاو
کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ فریبا فریور
130,000 117,000
رفتارشناسی و رفاه گاو ها
آقای کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ دکتر فریبا فریور
180,000 162,000
روش های تجزیه آزمایشگاهی در علوم دامی
دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای شهاب پاینده
47,000
زیست شناسی رشد دام های اهلی
آقای کولین جی. اسکنز؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ دکتر فردین هژبری؛ آقای علی سروری؛ آقای هادی حجاریان
76,000
ژنتیک اصلاح دام
دکتر جان اف. لسلی؛ دکتر فرخ کفیل زاده
10,000
غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگی های فراتغذیه ای در نشخوارکنندگان(بااستفاده از تکنیک های هسته ای)
آقای فیلیپ ای. ورکو؛ آقای هاریندر.پی.اس. مکار؛ آقای آنتونی سی. اسچلینگ؛ دکتر محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی؛ دکتر فرزاد باقرزاده کاسمانی
150,000 135,000
فناوری های تولیدمثلی در نشخوارکنندگان مزرعه ای
دکتر حامد کرمی شبانکاره؛ آقای محمدحامد شهسواری
130,000 117,000
کربوهیدرات ها: ساختمان و سوخت و ساز در حیوانات نشخوارکننده
دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای شهاب پاینده؛ آقای رضا ناصری هرسینی
140,000 126,000