تماس باما

 

 

   

تماس با ما

 

  آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه اول معاونت پژوهش و فناوری، انتشارات

 کدپستی:  6714967346

 

  تلفن34280802 -083

  نمابر  34274516-083

  ایمیل:   Press@razi.ac.ir