نویسنده: ������������ �� ����������
تعداد عنوان ها: 2
آماده سازی ورزشکاران جوان
تئودور ا بومپا؛ مایکل کاررا؛ دکتر وحید تأدیبی؛ علیرضا پاآهو
520,000 416,000
علم تمرین: زمان بندی، تئوری و روش شناسی تمرین ورزشی
آقای تئودور ا بومپا؛ دکتر وحید تأدیبی
500,000