نویسنده: دکتر محمدابراهیم نوریان سرور
تعداد عنوان ها: 5
اصول بهداشت دام و طیور
دکتر مهرداد پویان مهر؛ دکتر مصطفی رزمجو؛ دکتر علی اصغر مقدم؛ دکتر محمدابراهیم نوریان سرور
250,000 225,000
اصول تجزیه خوراک دام و طیور
محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر امین بحیرایی
56,000 50,400
راهنمای پرورش گوسفند
دکتر منوچهر سوری؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور
70,000
راهنمای روش تحقیق و پژوهش های کاربردی (برای دانشجویان دامپزشکی و علوم دامی)
دکتر علی اصغر مقدم؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر امین بحیرایی؛ دکتر مهرداد پویان مهر
88,000 79,200
غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگی های فراتغذیه ای در نشخوارکنندگان(بااستفاده از تکنیک های هسته ای)
آقای فیلیپ ای. ورکو؛ آقای هاریندر.پی.اس. مکار؛ آقای آنتونی سی. اسچلینگ؛ دکتر محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی؛ دکتر فرزاد باقرزاده کاسمانی
150,000 135,000