نویسنده: آقای کیومرث صیادیان
تعداد عنوان ها: 3
بی خاکورزی و چالش های پیش رو
کیومرث صیادیان؛ علی بهشتی آل آقا
50,000
زراعت ارگانیک پنبه
دکتر محمود خرمی وفا؛ دکتر سعید جلالی هنرمند؛ آقای کیومرث صیادیان؛ آقای اباسط رستمی
120,000 84,000
سامانه های کربن گیری
آقای کیومرث صیادیان؛ آقای علی بهشتی آل آقا
50,000