نویسنده: دکتر عزت اله فرشادفر
تعداد عنوان ها: 15
اصول و روش های آماری (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
300,000 270,000
اصول و روش های آماری (جلد 2)
دکتر عزت اله فرشادفر
21,000
اصول و روش های آماری چند متغیره
دکتر عزت اله فرشادفر
300,000 270,000
امامت در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
45,000
خردورزی و دینداری در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
64,000 57,600
ژنتیک و حل مسائل (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
82,000 73,800
ژنتیک و حل مسائل (جلد2)
دکتر عزت اله فرشادفر
92,000 82,800
ژنتیک و حل مسائل (جلد 3)
دکتر عزت اله فرشادفر
70,000 63,000
عدالت در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
50,000
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
100,000 90,000
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات (جلد2)
دکتر عزت اله فرشادفر
100,000 90,000
مسائل حل شده اصول و روش های آماری (جلد 3)
دکتر عزت اله فرشادفر
100,000 90,000
نبوت در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
45,000
ولایت فقیه در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
45,000