نویسنده: �������� ���������� ����������������
تعداد عنوان ها: 5
بهبود عملکرد ورزشی در دوهای استقامت و نیمه استقامت: یافته ای علمی در جهت آمادگی بر رقابت
جوان ال. فالوفیلد؛ دیوید ام. ویلکینسون؛ دکتر بهروز ابراهیمی؛ دکتر فریده باباخانی
50,000
راهنمایی برای معلولین نخاعی: با تأکید بر آمادگی جسمانی و ورزش برای این جمعیت به خصوص
آقای دیوید اف. آپل؛ آقای بهروز ابراهیمی؛ وریا طهماسبی
50,000
مدرسه توپ: الفبای بازی برای توسعه هماهنگی عصبی - عضلانی
کریستین کروگر؛ کلاوس روت؛ دکتر بهروز ابراهیمی
596,000 476,800
ورزش معلولین
دکتر بهروز ابراهیمی
50,000