نویسنده: �������� ���������������� ������ ��������
تعداد عنوان ها: 3
توسعه ی پایدار و آرمان آموزش عالی
دکتر امیرحسین علی بیگی
30,000
روانشناسی کارآفرینی (آموزش و پژوهش)
آقای جی.ای.ام. لئون؛ آقای ام. گرجیوسکی؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر امیرحسین علی بیگی؛ دکتر فرزاد اسکندری
70,000
گیوه کردی: بررسی گونه ها و روش های بافت
دکتر امیرحسین علی بیگی؛ نصرت اله سپهر؛ دکتر رضوان قنبری موحد
2,080,000 1,872,000