نویسنده: ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 2
آماده سازی ورزشکاران جوان
تئودور ا بومپا؛ مایکل کاررا؛ دکتر وحید تأدیبی؛ علیرضا پاآهو
520,000 416,000
تغذیه عملکردی: کاربرد علم زمان بندی تغذیه
کریستا آستین؛ باب سی بوهر؛ دکتر محمد عزیزی؛ دکتر وریا طهماسبی؛ علیرضا پاآهو؛ صابر بیگی
1,200,000