نویسنده: ������������ ������������
تعداد عنوان ها: 2
تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک
یو هوانگ؛ میائو یو؛ دکتر حسن شرفی؛ علیرضا لجمیری
1,140,000
مدل سازی رفتار خاک از طریق هیپوپلاستیسیته
دیوید ماسین؛ دکتر حسن شرفی؛ علیرضا لجمیری
1,200,000