کلیدواژه / برچسب: ���� ������������ ������ �������������� ������
تعداد عنوان ها: 1
جبر خطی عددی ویرایش دوم
دکتر محمد تقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
400,000 320,000