موضوعات: زبان و ادبیات فارسی
تعداد عنوان ها: 13
Introduction to literature (1)
دکتر ناصر ملکی؛ آقای مجید فرهیان
32,000
آرایه های ادبی
دکتر محمود فضیلت
40,000 36,000
آموزش دانش معانی(جلد 1)
دکتر علی اکبر محسنی
50,000
آموزش دانش معانی(جلد 2)
دکتر علی اکبر محسنی
50,000
آهنگ شعر فارسی
دکتر محمود فضیلت
20,000
تأثیر قرآن و احادیث در شاهنامه فردوسی
آقای حسن منتصب مجابی
120,000 108,000
حکمت ها و حکایت های بزرگمهر حکیم در ادب فارسی
دکتر وحید سبزیان پور؛ خانم فرزانه فتاحیان
120,000 108,000
درباره ادبیات
جی هیلیس میلر؛ علی تقی زاده
50,000
رزم نامه: اسطوره های کهن زاگرس
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای
800,000 720,000
عظمت فردوسی
آقای مرتضی مهدوی؛ آقای حسنعلی مهدوی
70,000 63,000