موضوعات: ������������������
تعداد عنوان ها: 4
آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری
آقای راجر پیرآنجلو؛ آقای جورج گیلیانی؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر رزیتا امانی؛ آقای محمدرضا مجذوبی
300,000
روان شناسی و طب سالمندی: مراقبت یکپارچه برای جامعه سالمندان
بنجامین آ بن سادن؛ دکتر حسن شاهی؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محمدجواد بگیان کوله مرزی؛ زینب محبی
1,860,000 1,488,000
مقدمه ای بر کمک به بزرگسالان برای یادگیری و تحول
آقای راسل د. رابینسون؛ دکتر حسین آگهی
70,000