موضوعات: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 20
Companion textbook of biology
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ آقای رحمت اله پرندین
41,000
آیین نگارش در زیست شناسی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر نجات مهدیه
20,000
بیوشیمی آزمایشگاهی
دکتر سیدمحمدحسین میرمؤمنی؛ دکتر سیروس قبادی
50,000
بیوفیزیک
دکتر سیروس قبادی
34,000
تنظیم متابولیسم (بادیدگاه انسانی)
کیت ان. فراین؛ دکتر ثریا سجادی مجد؛ دکتر فرزاد مختاری؛ دکتر مهسان بنی جمالی
970,000 776,000
چکیده جانورشناسی
دکتر علی نقی میرمؤیدی
100,000
حقایق مغز: الفبای مغز و سیستم عصبی
انجمن اعصاب ؛ دکتر مهناز قوسی؛ دکتر نامدار یوسف وند
690,000 552,000
راهنمای صحرایی خزندگان ایران
دکتر نصراله رستگار پویانی؛ دکتر سیدمرتضی جوهری؛ آقای اسکندر رستگار پویانی
45,000
ریخت شناسی گیاهی
دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر سیدمحمد معصومی
100,000
زیست شناسی سلولی
دکتر سجاد سی سخت نژاد
3,900,000
زیست شناسی عمومی
دکتر علی نقی میرمؤیدی
150,000
ژنتیک و حل مسائل (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
82,000
ژنتیک و حل مسائل (جلد2)
دکتر عزت اله فرشادفر
92,000
ژنتیک و حل مسائل (جلد 3)
دکتر عزت اله فرشادفر
70,000
سامانه های کربن گیری
آقای کیومرث صیادیان؛ آقای علی بهشتی آل آقا
50,000
سوسماران دم تیغی: تاریخ طبیعی، نگهداری در اسارت، تولیدمثل
آقای توماس ویلمز؛ دکتر نصرالله رستگار پویانی؛ خانم آذر خسروانی؛ آقای حمزه اورعی
100,000
کاتابولیسم گیاهی (تنفس گیاهی)
فاطمه غلامیان؛ دکتر ناصر کریمی
880,000 704,000
مباحثی نوین در بیوتکنولوژی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای نجات مهدیه
140,000 112,000
مروری بر بیولوژی مولکولی
دکتر محمدحسین میرمؤمنی؛ آقای جعفر وطن دوست
50,000