تعداد عنوان ها: 5
اصول و مبانی الکترونیک
دکتر محسن حیاتی؛ دکتر محمود امیری
55,000
الکترونیک نوری
دکتر صبا خسروی
740,000 592,000
بهینه سازی بهره برداری سیستم قدرت (جلد اول)
آقای جی ژونگ ژو؛ دکتر حمدی عبدی؛ دکتر تقی بارفروشی
325,000 260,000
بهینه سازی بهره برداری سیستم قدرت (جلد دوم)
آقای جی ژونگ ژو؛ دکتر حمدی عبدی؛ دکتر تقی بارفروشی
330,000 264,000
قطعات نیمه هادی
ام. زامبوتو؛ دکتر محمدمهدی کارخانه چی؛ بهنام حسین زاده
40,000