موضوعات: ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 6
تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک
یو هوانگ؛ میائو یو؛ دکتر حسن شرفی؛ علیرضا لجمیری
1,140,000
روش های کاربردی در پایدارسازی شیب های خاکی
دکتر محمد حاجی عزیزی؛ دکتر مسعود نصیری
1,450,000 1,160,000
طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته
آقای ن. کریشنا راجو؛ دکتر حمیدرضا اشرفی
40,000
گودبرداری و پایش در محیط های شهری
دکتر جهانگیر خزایی؛ آقای رسول عالی پور؛ آقای احمدرضا مظاهری
170,000 136,000
گودبرداری و پایش در محیط های شهری (ویرایش دوم)
دکتر جهانگیر خزائی؛ دکتر رسول عالی پور؛ دکتر احمدرضا مظاهری
180,000 144,000
مدل سازی رفتار خاک از طریق هیپوپلاستیسیته
دیوید ماسین؛ دکتر حسن شرفی؛ علیرضا لجمیری
1,200,000