موضوعات: جغرافیا
تعداد عنوان ها: 11
آب های زیرزمینی
دکتر عبدالله طاهری تیزرو
80,000
آب و هوای کره زمین
دکتر حسن ذوالفقاری
120,000 84,000
مبانی سامانه اقلیمی زمین
دکتر راجرجی. بری؛ دکتر آیلین ا. هال-مک کیم؛ دکتر حسن ذوالفقاری
200,000 140,000
مبانی محیط زیست
دکتر حسن ذوالفقاری
300,000 210,000
مدیریت منابع آب های زیرزمینی
دکتر عبداله طاهری تیزرو؛ خانم الهام روشنی
55,000
مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی
آقای نیک گلنت؛ آقای دیو شاو؛ خانم مری جانتی؛ آقای سو کید
120,000 84,000
هیدروکلیماتولوژی
دکتر مارلین شلتون؛ دکتر حسن ذوالفقاری
200,000 140,000