نویسنده: �������� �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری
آقای راجر پیرآنجلو؛ آقای جورج گیلیانی؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر رزیتا امانی؛ آقای محمدرضا مجذوبی
300,000
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای مشکلات میان فردی: کاربرد توجه آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره برای رفتارهای میان فردی (همراه با شیوه نامه درمان گروهی)
دکتر متیو مک کی؛ آقای آویگیل لیوف؛ آقای میشل اسکین؛ دکتر محمود روغنچی؛ دکتر رضوان السادات جزایری؛ دکتر عذرا اعتمادی؛ دکتر مریم فاتحی زاده؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محسن حجت خواه
420,000 336,000
روان شناسی و طب سالمندی: مراقبت یکپارچه برای جامعه سالمندان
بنجامین آ بن سادن؛ دکتر حسن شاهی؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محمدجواد بگیان کوله مرزی؛ زینب محبی
1,860,000 1,488,000