تماس با ما

 

 تماس با ما

 

  آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، معاونت پژوهش و فناوری، انتشارات

 کدپستی:  6714967346

  تلفن:    34280802 -083

  نمابر:   34274516-083

  ایمیل: Press@razi.ac.ir