نویسنده: �������� ���������� ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
جبر خطی عددی
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
140,000
جبر خطی عددی ویرایش دوم
دکتر محمد تقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
400,000 320,000
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
150,000