نویسنده: دکتر مجتبی الماسی
تعداد عنوان ها: 3
اصول اقتصاد کشاورزی
آمارجیت سینگ؛ آ.ان سادهو؛ جاسبر سینگ؛ دکتر مجتبی الماسی
300,000 240,000
درآمدی بر اقتصاد رشد و توسعه
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
50,000
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
50,000