نویسنده: �������� ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 3
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000 123,200
کاملینا: گیاهی کم توقع و سازگار
دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر دانیال کهریزی؛ دکتر حسین رستمی احمدوندی
200,000 160,000