کلیدواژه / برچسب: ���������� ������
تعداد عنوان ها: 1
مدل سازی رفتار خاک از طریق هیپوپلاستیسیته
دیوید ماسین؛ دکتر حسن شرفی؛ علیرضا لجمیری
1,200,000