برچسب ها: تغذیه حیوان ها هضم الیاف در لوله گوارش ساختمان نشاسته هضم نشاسته در لوله گوارش

کربوهیدرات ها: ساختمان و سوخت و ساز در حیوانات نشخوارکننده

140,000 ریال