برچسب: پتروشیمی

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

100,000 ریال