برچسب ها: معادله های دیفرانسیل جریان سیال انتقال حرارت حل عددی رفتار معادلات معادله های ناویر و استوکس تولید شبکه

روش های عددی حل معادلات انتقال حرارت و جریان سیال

579,000 ریال