برچسب ها: کوانتوم فیزیک فیزیک و جهان میدان های کوانتومی ذره و میدان گرانش کوانتومی مکانیک کوانتومی

نگرش فیزیکی به جهان

290,000 ریال