برچسب: نظریه برآورد پارامتر

طرح بهینه: مقدمه ای بر نظریه برآورد پارامتر

1,035,000 ریال 1,380,000