برچسب ها: طراحی غیرفعال PCM صرفه جویی در انرژی مهندسی محیط زیست ساختمان ها

سیستم های پوشش ساختمان مبتنی بر PCM: راه حل های نوآورانه انرژی برای طراحی غیرفعال

2,250,000 ریال