برچسب ها: بحرهای عروضی تقطیع عروض نوین عروض سنتی قافیه عروض

آموزش عروض و قافیه فارسی (بارویکرد تلفیقی عروض سنتی و نوین)

1,680,000 ریال