برچسب ها: تکنولوژی زیستی کشت بافت گیاهی متابولیسم گیاه ریشه مویین

زیست فناوری سیستم های ریشه مویین

2,760,000 ریال 3,450,000