حمایت از چاپ کتاب
1398-04-25

 

1- نظر به رسالت انتشارات دانشگاه رازی و نیز کمبود منابع درسی منطبق با سرفصل دروس گروه های آموزشی، شورای چاپ و نشر دانشگاه از هرگونه پیشنهاد چاپ اثر اعم از تصنیف، تألیف، ترجمه و... منطبق با جدیدترین سرفصل دروس هر رشته استقبال نموده و اقدام به مشارکت تا 100%، در هزینه چاپ آثار مذکور می نماید. شایان ذکر است اثر پیشنهادی می بایست پروسه داوری انتشارات دانشگاه را طی نموده و حائز شرایط لازم جهت چاپ باشد.

 

2-با نظر به بند 7 مصوبه شورای چاپ و نشر مورخ 14 / 07/ 97 در صورت فروش کتاب در کمتر از یک سال دانشگاه کل هزینه های چاپ را تقبل خواهد کرد.