تعداد عنوان ها: 3
از زبان معماران برنده جایزه پریتزکر
آقای روث پلتسون؛ گریس اونگ-یان؛ آقای مجید رستمی؛ آقای سیدسهیل طاهری
200,000
درآمدی بر معماری بومی هورامان
دکتر هادی عبادی؛ آقای عزیز مصطفایی؛ آقای پوریا خالدی
980,000