تعداد عنوان ها: 6
توسعه ی پایدار و آرمان آموزش عالی
دکتر امیرحسین علی بیگی
30,000
راهنمای روش تحقیق و پژوهش های کاربردی (برای دانشجویان دامپزشکی و علوم دامی)
دکتر علی اصغر مقدم؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر امین بحیرایی؛ دکتر مهرداد پویان مهر
88,000
طرح درس
آقای گراهام بات؛ دکتر ناصر ملکی؛ دکتر مجید فرهیان
50,000
مدیریت کلاس
آقای جررد دکسی؛ دکتر ناصر ملکی؛ آقای مجید فرهیان
50,000
نگارش مقالات پژوهشی
پل استاپلتون؛ محمدباقر شمسی
4,000