تعداد عنوان ها: 4
اصول اقتصاد کشاورزی
آمارجیت سینگ؛ آ.ان سادهو؛ جاسبر سینگ؛ دکتر مجتبی الماسی
300,000 240,000
تجارت بین الملل
دکتر علی فلاحتی
28,000
درآمدی بر اقتصاد رشد و توسعه
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
50,000